DG Kuopio

Data Group vuosikatsaus 2020 (Kuopio ja Kajaani)

Vuosi 2020 käynnistyi liiketoiminnallisesti hyvissä merkeissä. Vuoden 2019 osalta pääsimme tavoitteisiin erityisesti liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta ja toimintojen uudelleenjärjestelyt vuoden 2019 aikana näyttivät tuovan selkeän kehityskaaren vuodelle 2020. Jaoimme vuoden 2020 strategian seuraaviin osa-alueisiin isoimpien kehityskohteiden ja toimintojen osalta

  • Asiakaskokemuksen parantaminen (asiakastyytyväisyyden mittaaminen, kyselyt)
  • DG Business 365 – palvelun laajempi käyttöönotto asiakasympäristöissä
  • Henkilöstön osaamisen kartoitus, vastuumäärittely ja työhyvinvoinnin parantaminen
  • Henkilöstön osaamisen kasvattaminen koulutuksien avulla (Data Group valtakunnalliset koulutukset sekä sisäiset koulutukset).
  • Konesalipalveluiden kehitystyö, virtuaaliohjelmistojen ja alustaratkaisun uusiminen
  • Liiketoiminnan kehittäminen (toimipisteet)
  • Sidosryhmäkumppaneiden kanssa tehtävä laajempi yhteistyö (asiakastilaisuudet, yhteiset tapahtumat)
  • Uuden 2019 käyttöönotetun työnohjausjärjestelmän kehittäminen ja asiakastietojen koostaminen yhteen järjestelmään.


Näitä osa-alueita aloimme kehittämään alkuvuodesta 2020, loimme valmiiksi vuosisuunnitelman ja johtoryhmässä strategian mukaisesti kehitystä aloitettiin seuraamaan viikkotasolla. Alla on käyty läpi vuoden 2020 aikana toteutuneet merkittävimmät tapahtumat, muutokset ja kehityskohteet. 

Maaliskuu 2020 – pandemian vaikutukset

Maaliskuun 2020 loppupuolella alkoivat maailmanlaajuisen pandemian takia muutokset kaikkien ihmisten elämään, tilanne vaati myös DG Kuopion osalta toiminnan uudelleenarviointia ja kehitystoimien uudelleenjärjestelyä. Asiakastikettien määrä kasvoi edellisen vuoden keskiarvosta (n.750-800 tikettiä per kk) liki 1500 tikettiin kuukausitasolla. Tämä muutos aiheutti meille nopealla aikataululla muutoksia henkilöstön työkuormaan sekä toimintaa ohjaaviin prosesseihin sekä myynnin, että tuen puolella.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Meidän keskeisenä tavoitteenamme oli tehdä jokaisen tukipalveluasiakkaan kanssa yrityskohtainen kehityssuunnitelma asiakkaiden toimintaympäristöistä. Kehityssuunnitelmien osalta joudumme jatkamaan työtä ja haluamme toteuttaa tämän projektin valmiiksi kevään 2021 aikana. Tämä selkeyttää asiakkaan kanssa yhdessä tehtävää kehitystyötä ja tuloksena tämän on parempi asiakaskokemuksen, vähemmän yllätyksiä 😊.

Asiakas ja kumppanitilaisuudet

Syksyllä 2020 järjestimme kumppanitilaisuuden, jossa oli mukana monta urheiluseuraa sekä asiakkaitamme verkostosta. Tapahtumasta tuli todella paljon positiivista palautetta asiakkailta sekä sidosryhmäkumppaneilta. Tavoitteena on järjestää uusi tapahtuma vuoden 2021 aikana, kun yleinen tilanne sen mahdollistaa.

Henkilöstön kehittäminen

Toteutimme yhteistyössä Elon ja Well3 -hankkeen kautta henkilöstön jaksamiseen ja työkykyyn liittyvät projektit. Tätä kautta saimme arvokasta tietoa mm. henkilöstön jaksamisesta ja millä fiiliksellä töitä tehdään. Esille nousi muutama merkittävä kehityskohde, esimerkiksi vastuumäärittelyjen ja työtehtävän laajuuteen liittyen jouduimme tekemään muutoksia ja tätä kautta jatkossa saamme selkeytettyä tehtävänkuvia sekä tasoitettua työkuormaa tasaisemmin koko henkilöstölle. Tämän lisäksi nousi esille koulutukset ja niitä lisättiin sekä organisoitiin uudelleen, jotta kaikilla on mahdollista ainaisen ”kiireen” keskellä osallistua ja kasvattaa ammattiosaamistaan töiden ohessa. Lisäksi kaksi henkilöä aloitti johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelut, tästä on varmasti apua koko organisaation kehityspolulla.

Konesalipalvelut

Kesän 2020 aikana päivitimme konesalimme laitteistoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, investointi oli kokonaisuudessaan merkittävä ponnistus sekä työmäärän, että investoinnin näkökulmasta (+250.000 euroa). Siirrot uuteen järjestelmään sujuivat onnistuneesti ja aikataulun mukaisesti. Samalla päivitimme myös varmistusratkaisun vastaamaan asiakkaiden tarpeita myös tulevaisuudessa.

Uusi DG ServiceDesk (käyttöönotto 5/2020)

Päätimme tehdä nopealla aikataululla muutoksen tuen toimintamalliin ja uusi DG ServiceDesk otettiin käyttöön 1.5.2020 alkaen. Tällä mallilla pystyimme vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Samalla päivitimme myös puhelinvaihteen, joka otettiin käyttöön syksyn 2020 aikana. Uusi puhelinvaihde on mm. parantanut keskimääräistä takaisinsoittoaikaa ja tarjonnut tarkempaa saapuneista puheluista.

Muut muutokset

Olimme kevään 2020 aikana voimakkaassa muutostilanteessa keskeisempien liiketoimintaprosessien osalta, mutta saimme vietyä läpi asiakaskokemukseen, henkilöstön osaamisen kasvattamiseen liittyvät koulutukset sekä kehitystyöt. Kesän aikana aloitimme rekrytoinnin Kajaanin toimipisteelle ja löysimme uuden asiakkuuspäällikön. Tämän kautta Kajaanin toimintoihin saatiin selkeästi lisää virtaa.

Yrityksen taloudellinen tilanne ja vuosi 2020

Olemme tulleet yhtiönä todella pitkän matkan vuodesta 2014. Yhtiön tilanteesta vuosien aikana en ole aikaisemmin juurikaan puhunut julkisesti. 2014-2015 vuosien aikana liiketoiminta kasvoi merkittävästi (Liikevaihdon kasvu noin 3.8me +40% edelliseen vuoteen) ja tätä kautta tuli meille liian isoja haasteita. Yhtiö ei ollut valmiina saavuttamaamme liikevaihtoon ja tästä seurasi lukuisia haasteita lähinnä talouden kanssa, joiden kanssa olemme joutuneet elämään tähän päivään saakka. Isoin muutos piti tehdä johtamisessa ja sisäisissä prosesseissa. Aloitimme kuitenkin määrätietoisen työn ongelmien korjaamiseksi, vaikka yhtiö oli lähellä selvitystilaa vuosien 2015-2018 aikana. Määrätietoisen työn kautta saimme kuitenkin tilanteen oikaistua, isoimmat muutokset tehtiin johtamiseen, joka organisoitiin seuraavasti:

Muodostimme vuoden 2016 aikana henkilöstöstä koostuvan johtoryhmän, jonka kanssa kokoonnuimme säännöllisesti viikoittain seuraten tärkeimpiä liiketoiminnan prosesseja, korjaten pala palalta rönsyt ja risut toiminnastamme. Tämä malli kantoi selkeästi tulosta, jonka kautta pystyimme turvaamaan yritystoiminnan jatkaminen.

Vuoden 2020 osalta saavutimme palvelu- ja konesalitoiminnoissa 24% kasvun sekä tehty työmäärä kasvoi muutamia prosentteja. Lisäksi kuukausittainen liikevaihto pysyi tasaisena lähes joka kuukausi viimevuoden osalta. Liikevaihdon kasvu vuonna 2020 on lopulta 10-11% vuoteen 2019 verrattuna. Liikevaihto päätyy vuonna 2020 noin 2.55me. Henkilöstömuutoksien (uudet työntekijät) ja investointien vuoksi yrityksen tulos ei ole vuoden 2019 tasolla, uskomme kuitenkin, että tehdyt investoinnit henkilöstöön sekä palvelutuotantoon tukevat strategiaamme ja voimme kehittää toimintojamme vuoden 2021 aikana. Näiden kehitystoimien kautta voimme palvella asiakkaitamme laadullisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta entistä paremmin. Kehitystyö on jatkuva prosessi ja meillä on halu kehittyä!

Lopuksi vilpitön kiitos asiakkaillemme, olette olleet mukana kehitystyössä ja saamamme palautteen kautta olemme pystyneet menemään eteenpäin sekä kehittämään liiketoimintaamme asiakaslähtöisempään suuntaan. Henkilökuntaamme arvostan suuresti ja olen yrittäjänä erityisen kiitollinen saadessani tehdä töitä juuri tämän porukan kanssa. Jatkamme tekemistä hyvillä mielin vuonna 2021!

Kuopiossa 10.1.2021
Eric Valta / Toimitusjohtaja

Lue myös nämä

DG Varmistuspalvelulla tietosi on turvassa

Lue lisää
DG Kuopio

Data Group vuosikatsaus 2020 (Kuopio ja Kajaani)

Lue lisää

Ota yhteyttä

Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.